ข่าวเด่น

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๕


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม
 
สืบเนื่องจากการที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านภาษาไทย จึงจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๕๕ ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ภาษาไทย และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่นเป็นแบบอย่าง รวมถึงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในภาษาไทยดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนเป็นกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ทั้งนี้การจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๕๕ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยหรือภาษาชาติ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ในปีนี้ จึงเสนอประเด็นในหัวข้อ “สตรีในวรรณคดีและสังคมไทย” ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพื่อเป็นการย้ำว่า สตรีคือผู้สร้างสรรค์และมีความสำคัญยิ่ง อีกทั้งยังสะท้อนถึงความเป็นผู้หญิงที่ทำหน้าที่ในฐานะต่างๆ
 
โดยเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ การประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อด้วยปาฐกถาในหัวข้อ “สตรีในวรรณคดีและสังคมไทย” โดย ฐนธัช กองทอง (ภิญโญ กองทอง) กรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ สาขาต่างๆ ผู้อยู่เบื้องหลังบทละครกันตนาและนักเขียนนวนิยาย เสวนาเรื่อง “สตรีที่ข้าพเจ้ารู้จัก” โดยมีผู้ร่วมเสวนา จเด็จ กำจรเดช รางวัลซีไรต์วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๔ พรชัย โชติวรรณ (ไข่นุ้ย นักจัดรายการวิทยุ และวิทยุโทรทัศน์) นำเสวนาโดย รศ.ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
 
ขณะที่ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอเรื่อง “สมเด็จพระนางมัทรีจากวรรณคดีสู่เพลงพื้นบ้าน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ เสวนาประสาศิลปินในหัวข้อ “สตรีผู้เป็นแม่” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ศุภกร วงค์เมฆ (ตุด นาคอน) อาจารย์ทวี พลายด้วง ทวนชัย พิริยะอุดมพร (ติ๊ก ไทย ลากูน) พร้อมชมการแสดง “สตรีผู้เป็นแม่” วงดนตรีตุด นาคอน และ ติ๊ก ไทย ลากูน นำเสนอเรื่องโดย อาจารย์สมใจ สมคิด

ประมวลภาพ

TOP