ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคใต้ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563

จึงขอเชิญนักวิจัยสังกัดสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ เพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ รายละเอียดดังไฟล์แนบ และจัดส่งไปยังเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมก่อนส่งไปยัง (วช.)

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/open?id=1gvETFr0mx_IIYRGA7KIH4gfN-GhFXET9

TOP