ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลักษณ์ลงนามความร่วมมือกับ Guangxi Haiqian Education Investment Co., Ltd. ประเทศจีน


เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ได้ลงนามความร่วมมือ MOU กับ บริษัท Guangxi Haiqian Education Investment Co., Ltd. ประเทศจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษาระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย บนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายและกฏระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่าย 

โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กับ บริษัท Guangxi Haiqian Education Investment Co., Ltd. จะร่วมมือกันเพื่อดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจากประเทศจีนมาเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master of Management) – International Program  และ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) หลักสูตรนานาชาติ Doctor of Philosophy (Management) - International Program โดยทั้งสองหลักสูตรอยู่ภายใต้การจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาการจัดการ และจะรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการรับรองเทียบเท่ากับผลการศึกษาในประเทศไทย จัดสอนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรูปแบบ Face to Face และ/หรือ Online และ/หรือ จัดสอนที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีนในรูปแบบ Face to Face โดยจะเริ่มการเรียนการสอนในเทอม 1 ปี 2020 ซึ่งตามเป้าหมาย ของการรับสมัคร คือ 50 คน  (ขณะนี้มีนักศึกษาสมัครมาที่ผู้ประสานงานฝ่ายจีนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 30 คน และ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 15 คน)  

ทั้งนี้ผู้ประสานงานฝ่ายจีนจะทยอยส่งใบสมัครของนักศึกษาที่เหลือมาภายในเดือนพฤษภาคม 2563 นับเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการอีกขั้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับความร่วมมือในประเทศจีน


 


TOP