ข่าวเด่น

ร.ร.สตรีทุ่งสง คว้าแชมป์ ตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ที่ม.วลัยลักษณ์
ทีมนักเรียนจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ครั้งที่ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ WMS ตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันการศึกษาและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 93 ทีม 44 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลและเกียรติบัตร
 
ในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงานการจัดโครงการ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ กล่าวว่า สถาบันการศึกษามีภารกิจหลักๆ 4 ด้าน ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยในส่วนของ ม.วลัยลักษณ์ มีความตระหนักในภาระหน้าที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยการจัดโครงการ WMS การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถาบันการศึกษา เพื่อให้คนทั้งประเทศดำรงอยู่และดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกยุคไร้พรมแดน อีกด้วย
 
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ มีแนวโน้มขยายตัวและมีความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนมากขึ้น ระบบทุนนิยมก่อให้เกิดปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่องและการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม ขณะเดียวกันการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจมีหลายแนวทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดังเช่น ประชาคมยุโรป หรือประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558
 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางการดำรงชีวิตของประชาชน ทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน รวมถึงการบริหารงานขององค์กรภาครัฐและธุรกิจ ให้ดำเนินไปในทางสายกลางที่พึ่งพาตัวเองได้ สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงเป็นแนวทางที่สำคัญของการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในวันนี้และอนาคต ประกอบกับ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางเลือกซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่สำคัญของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงหลักการของปรัชณาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง สำนักวิชาการจัดการจึงจัดโครงการ WMS ตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก และมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 93 ทีม จาก 44 โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้นอกจากการแข่งขันดังกล่าวแล้วยังมีการปฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน วิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง การเสวนา ในหัวข้อ ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง และ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเงิน อีกด้วย
 
 
 
สำหรับผลการแข่งขันเป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก โดยทั้ง 3 รางวัลได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 10,000 และ 5,000 บาท ตามลำดับ ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนพัฒนศาสนตร์มูลนิธิและโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP