ข่าวทั่วไป

โรงเรียนเบจมราชูทิศ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับ ม.ปลาย จากการประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2555สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2555 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวม 3 ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 ซึ่งการประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างนักเรียนและครู อาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พ้วน เพ่งเซ้ง รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานโครงการ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาอีกด้วย

สรุปผลการตัดสิน ดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนวัดประทุมทายการาม โครงงานการอัลโลเทคโนโลยี
ผู้ร่วมโครงการได้แก่ ด.ช.กษิดิศ วงศ์เมฆ ด.ช.ชนน อิสรวัฒนา ด.ช. ธนธร จิตรเส้ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนบ้านนาพา โครงงานมหรรศจรรย์พืชสกุลส้มลบรอยเปื้อนน้ำยาลบคำผิด
ผู้ร่วมโครงการได้แก่ ด.ช.ธีรภัทร์ ยะโส ด.ช. พลวัฒน์ เสนา ด.ช.พงศกร สวนทองวรกุล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนคงคาล้อม โครงงานโรงเรือนพัดลมไอน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ร่วมโครงการได้แก่ ด.ญ.สุดา ลิ้วจ้วน ด.ญ.ปิยฉัตร มาเพ็ง ด.ญ.ปนัดดา ชะนะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โครงงานเครื่งฟักไข่พอเพียง
ผู้ร่วมโครงการได้แก่ นายภูรินทร์ ไชยวรรณ นายพลกฤษณ์ แสงอาวุธ นายกัณฐภูษ์ ช่วยเกิด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช โครงงานไบโอพลาสติกจากเปลือกทุเรียน
ผู้ร่วมโครงการได้แก่ นางสาวกมลชนก ผลงาม นางสาวณัฐกานต์ จันทรัตน์ นางสาวอริศรา ชุมพล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเบจมราชูทิศ โครงงานสารสกัดใบเงาะป่าช่วยร่นระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ำยาง
ผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวรุจเรศ เสวีพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โครงงานเครื่องล้างสละแบบประหยัดน้ำ
ผู้ร่วมโครงการได้แก่ นางสาวกัญชพร พรหมรัตน์ นางสาวกัญญ์วรา พรหมรัตน์ นางสาวกชพร ตั้งถึงถิ่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช โครงงานอาหารปลาจากวัตถุดิบท้องถิ่น
ผู้ร่วมโครงการได้แก่ นางสาวมัทมา ไชยพลบาล นางสาวสายฝน ศิลาพรม นายภานุพัฒน์ ประพันธ์

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์ เป็นผู้มอบรางวลัแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ประมวลภาพ

TOP