ข่าวการศึกษา

บริษัท ไทยบริดจสโตน มอบทุนแก่นักศึกษา มวล. 20 ทุน รวม 630,000 บาท

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 630,000 บาท เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ซึ่งนำโดยคุณชินอิจิ ซาโต้ กรรมการผู้จัดการบริษัท และคุณภูวดล น้ำดอกไม้ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ได้กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน นโยบายและแนวทางดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณบริษัทไทยบริดสโตน จำกัด ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศด้วยการมอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์ แก่นักศึกษาสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาทุกคนที่ได้รับโอกาสความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา จะมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียร มีความเสียสละ โดยการทำประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก
 
โอกาสนี้ คุณภูวดล น้ำดอกไม้ ได้กล่าวแนะนำโครงการไทยบริดจสโตนเพื่อสังคม จากนั้นคุณชินอิจิ ซาโต้ ได้ทำพิธีมอบทุนให้แก่นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 20 ทุนและนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 20 ทุน พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุน และในนามของบริษัท ไทยบริดจสโตน ขอแสดงความยินดีกับ ม.วลัยลักษณ์ที่มีอายุครบ 20 ปี นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 58 คน โดยความสำเร็จดังกล่าวเป็นสิ่งที่บริษัทบริดสโตน ภาคภูมิใจ
 
สำหรับโครงการทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆโครงการเพื่อสังคมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะขัดสนโดยการดูแลเรื่องทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยในปีการศึกษา 2555 นี้ บริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด ได้อนุมัติงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 6,080,000 บาท เป็นทุนการศึกษาจำนวน 194 ทุน ใน 12 มหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของภาคใต้เป็นของนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์จำนวน 20 ทุนและนักศึกษาจาก ม.สงขลานครินทร์ จำนวน 20 ทุน
 
ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ขณะเดียวกันควรใช้เวลานอกจากการเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม ช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนและประโยชน์ส่วนรวม ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป
 
หลังจากนั้น ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนมอบของที่ระลึกพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณต่อบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด และคณะผู้บริหารจาก ม.วลัยลักษณ์ คณะผู้บริหารจาก ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมกันมอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้บริหารจากบริษัท ไทยบริดสโตน พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันอีกด้วย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP