ข่าวการศึกษา

ประกาศผลบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563


ตามที่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2563 นั้น

บัดนี้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีบุคคลมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังประกาศแนบ 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th/

TOP