ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ครั้งที่ 5/๒๕63  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จำนวน 3 ราย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 เมษายน 2563  นั้น

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก  คือ  นางสาวนัฎญาพร  สิทธิสุวรรณ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับ ดังนี้
     1. นางสาวกรรณิกา  วิเชียร
     2. นางสาวกาญจน์ชนก  ไตรเมศร

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความ
เหมาะสม


TOP