ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ครั้งที่ 1/2563  ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 3 ราย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563  นั้น

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ
นางสาวกฤษณานุช  พุ่มโพธิ์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP