ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง แพทย์ (เวชปฏิบัติทั่วไป) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งแพทย์ (เวชปฏิบัติทั่วไป) จำนวน  1 ราย ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 แล้วนั้น
บัดนี้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก  คือ นายโพชฌงค์ อุทัยทัศน์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความ
เหมาะสม


TOP