ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 29/2562  สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 ราย  และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานกีฬาและสุขภาพ จำนวน 12 ราย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  นั้น
 
บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
 
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
    -  ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นายธกฤษฎ์  ล่องลอย
    -  ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง  คือ  นางสาวธวัลกร  เป้าหมายมั่น
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานกีฬาและสุขภาพ  :  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
       
อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP