ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 6 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 6 อัตรา

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 11แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 วิศวกรเครือข่าย จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมหรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C# หรือภาษาอื่น ๆ ที่สามารถนำข้อมูลทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ ใช้งาน เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้
- ใฝ่รู้ มีความทุ่มเท รับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถทำงานที่กำหนด ภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นทีมและมีใจรักในงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะ ทำงานในวันหยุด หรือเสาร์-อาทิตย์และทำงานล่วงเวลาได้
- ถ้ามีผลงานในการพัฒนา หรือสร้าง Application ทางด้านระบบเครือข่าย ให้นำเสนอผลงานที่เคยทำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษวางแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้านกลุ่มงานระบบผู้ป่วยนอก

ภาระงาน

1.วิเคราะห์และออกแบบเพื่อติดตั้ง/ ปรับปรุงระบบเครือข่ายที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งด้าน wire network และ wireless network
2.ติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย รวมทั้ง ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
3.เฝ้าระวัง ทดสอบ และแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่าย รวมทั้งรายงานผลการเฝ้าระวัง ทดสอบปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.วิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปัญหาเชิงลึกที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการใช้ งานอินเทอร์เน็ตของโรงพยาบาล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Log file ต่าง ๆ 
5.บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (WUH.net) วางแผนการทำงานที่เป็นระบบและมีแบบแผนการ ทำงานที่ชัดเจน รวมถึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
6.บริหารจัดการระบบโทรศัพท์ของโรงพยาบาล
7.บริหารจัดการระบบประชุมและการเรียนการสอนทางไกล (VDO Conference, Tele Medicine)
8.ดูแลจัดการระบบฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล
9.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประสบการณ์ในระบบสารสนเทศงานโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน
1. เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์และออกแบบระบบศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. จัดทำขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การจัดทำ TOR มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย กฏหมาย พรบ. ระเบียบด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.3 นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 - มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ภาระงาน
ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านเครือข่ายและสื่อสาร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านปฏิบัติการ

1.1 ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
1.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
1.3 จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
1.4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการบริการ

2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อ ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง

4.1 ตำแหน่งวิศวกรเครื่อข่าย,เจ้าหน้าที่วิเคระห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
- วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,000 บาท/เดือน บวกค่าตอบแทนพิเศษ
รวมแล้วไม่เกิน 35,000 บาท
- วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 23,000 บาท/เดือน บวกค่าตอบแทนพิเศษ
รวมแล้วไม่เกิน 40,000 บาท
- วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 30,000 บาท/เดือน บวกค่าตอบแทนพิเศษ
รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท

4.2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 12,990 บาท/เดือน

5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

6.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3434 โทรสาร 0-7567-3420 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://hro.wu.ac.th/forms/

 

6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
6.3 สำเนาใบปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
6.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

7. การสมัคร

7.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาทได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม2563 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

7.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม2563 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น .(เว้นวันหยุดราชการ)

8. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์

9. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ

10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี"สำรอง"ไว้มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับและหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆในภายหลังตามความเหมาะสมได้
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย
 


TOP