ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Protein Sample Preparation for High Yield

หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสัมมนาชีวเวชศาสตร์ เรื่อง Protein Sample Preparation for High Yield บรรยายโดย ดร.กิตติวรรณ กัลยาณมิตร จาก บริษัทเมอร์ค ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ที่ได้ คุณสุริษา หาญใจ โทร 0 7567 2113 E-mail : ssurisa@wu.ac.th

TOP