ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิตบรรยายพิเศษเรื่อง Technology and Media Convergence


รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง Technology and Media Convergence ระบุการหลอมรวมสื่อจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสังคมไทย ย้ำทุกคนต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต บรรยายพิเศษหัวข้อ Technology and Media Convergence : แนวโน้มการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดขึ้นในงานวลัยลักษณ์วิชาการ 2555 เปิดบ้านวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากครู คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมฟังประมาณ 300 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ บอกถึงความหมายของคำว่า Media Convergence ว่า เป็นการหลอมรวมสื่อ ทั้งช่องทางสื่อ เนื้อหาสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆมาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยการหลอมรวมมีหลายรูปแบบ อาทิ การหลอมรวมของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรือการหลอมรวมทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการหลอมรวมเทคโนโลยี ได้แก่ Smart Phone ที่เป็นทั้งโทรศัพท์มือถือ กล้องภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เครื่องส่งข่าวสารสั้น เครื่องบันทึกข้อมูล และยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่มีความหลากหลายมากขึ้น จึงเกิดคำถามว่าในอนาคตอาจจะเหลืออุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวที่รวมสื่อเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมด แต่อาจเกิดปัญหากับผู้ใช้ได้หากอุปกรณ์เกิดการเสียหายขึ้นมา ทั้งนี้ผลกระทบของการหลอมรวมสื่อนั้นมีอยู่อย่างมาก เช่น สื่อใหม่ทำให้การทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้น การกระจายตัวของการตลาดของสื่อต่างๆที่ผสานเข้าด้วยกันทำให้มีความต้องการขายโฆษณามากขึ้น การจัดการทางด้านสื่อยุคใหม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบถ้วนมากขึ้น โฆษณาจึงใช้บริการสื่อใหม่มากขึ้น การเติบโตของสื่อหลักจะชะงักเพราะมีรายได้ลดน้อยลง การละเมิดลิขสิทธิ์และกฎหมายทางด้านสื่อจะมีมากขึ้น การจัดรายการทางโทรทัศน์ และการจัดทำข่าวหนังสือพิมพ์จะเปลี่ยนไป อีกทั้งยังจะเกิดผลกระทบในวงการการศึกษา เช่น รูปแบบการสอน สื่อการสอน การเรียนรู้ การวัดผล ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในการใช้สื่อวิชาร่วมกันจะเพิ่มมากขึ้น นักเรียนนักศึกษามีความอิสระเสรีในการเรียนมากขึ้น บทบาทของครูจะเปลี่ยนไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนเท่านั้น
 
นอกจากนี้ในส่วนปัญหาทั่วไปที่จะเกิดขึ้นจาการหลอมรวมสื่อ ประกอบด้วย การจัดแยกประเภทของสื่อยากขึ้น การกำกับดูแลตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆยากตามไปด้วย เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าสื่อนั้นเป็นสื่อชนิดใดจะใช้ พ.ร.บ.ฉบับใดกำกับดูแล กฎหมายมีช่องโหว่มากเพราะกำหนดขึ้นเพื่อกำกับดูแลเฉพาะสื่อเดิมเท่านั้น และการนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อขาดระเบียบและขาดการกลั่นกรองก่อนนำออกมาเผยแพร่อีกด้วย
 
“การหลอมรวมสื่อจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสังคมไทย พวกเราทุกคนจะต้องจับตาดูการเปลี่ยนแปลงนี้และสังเกตผลกระทบที่จะมีต่อเราและเยาวชน สถานศึกษาต้องวิจัยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เกิดอะไรบ้างต่ออนาคตของประเทศ โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันหากเราไม่สนใจคนไทยอาจจะไม่มีอนาคตเหลือก็ได้” รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กล่าวโดยสรุป

ประมวลภาพ ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP