รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิตบรรยายพิเศษเรื่อง Technology and Media Convergence