สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มวล.จัดเสวนา"อนาคตปาล์มน้ำมันไทย" ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์