ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา และหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 27/2555 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภูมิภาคศึกษา สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา (หลักสูตรอาเซียนศึกษา จำนวน 2 อัตรา และหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จำนวน 1 อัตรา) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 27/2555 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา (อัตราที่ 1)

1.1 รายชื่อ

1) นายเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง
2) นางเหงียน ทิ เจียม
3) นายชวพล ช้างกลาง

1.2 การสอบ

1.2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
1.2.2 สอบสัมภาษณ์

1.3 กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. อาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา (อัตราที่ 2)

ไม่มีผู้สมัคร

3. อาจารย์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา


TOP