ศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ (BTEDC) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (E-Tourism)