ข่าวเด่น

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ปาฐกถาพิเศษ “วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21”
ส่วนส่งเสริมวิชาการและคณะทำงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ Active Learning มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิถีการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 3 ม.วลัยลักษณ์ (ถ่ายทอดวิดีโอไปยังห้องอื่นๆ ภายในอาคารเรียนรวม 3) โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” โดยมีคณาอาจารย์ ครู นักศึกษา และผู้สนใจ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ 800 คน
 
โอกาสนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา ม.วลัยลักษณ์ ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” โดยมีใจความสำคัญว่า การสอนเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่จะให้ความรู้ คนเรามีความรู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องถูกสอน ปัจจุบันเราต้องสอนให้น้อยลงและเรียนรู้ให้มากขึ้น หากมองย้อนไปในอดีต คนเราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ เรียนรู้จากการประดิษฐ์ของเล่นในชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้ถูกสอน แต่ขณะนี้เราไม่เข้าใจหลักการแต่เราถูกสอนให้เข้าใจหลักการ
 
ในส่วนของการเรียนรู้เชิงรุกเป็นศัพท์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว หมายถึงการเรียนรู้ที่พุ่งเป้าไปที่ผู้เรียนต้องมารับรู้ รับผิดชอบมากขึ้น โดยมีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจับคู่ในการเรียน พูดถึงสิ่งที่ได้เรียนมา การโต้วาที การศึกษาจากกรณีศึกษา การระดมมันสมอง และอีกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในวงการวิชาการการเรียนรู้ที่เราต้องการคือสามารถทำงานได้จริง ทั้งนี้ ถ้าจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จะต้องให้นักศึกษามีส่วนร่วม ร่วมคิดแล้วร่วมทำจริง
 
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ยังกล่าวอีกว่า ผู้ที่มีการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือผู้ที่สามารถเรียนรู้และสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นได้ สื่อสารกับสร้างสรรค์ให้เกิดผลที่ต้องการได้ สามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เก่งที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีของตัวเองอย่างดีที่สุด สามารถชี้แนะตัวเองในเรื่องการเรียนรู้ให้ได้ ลึกซึ้งในการคิดและประเมิน สื่อความที่ดีและสร้างสรรค์ได้ สร้างของใหม่ได้ สื่อความข้ามพรมแดนวัฒนธรรม ข้ามความห่างวัยได้ คิดนอกกรอบได้ สามารถเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามได้อีกด้วย
 
ลักษณะห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 นี้ นักเรียนจะต้องเชื่อมกันเป็นเครือข่ายของการเรียนรู้ ไม่ได้เรียนแบบเดี่ยว เป็นการเรียนจากการแก้ปัญหาไม่ใช่การทำโจทย์ ไม่ปิดกั้นไม่มีพรมแดน ใช้อุปกรณ์ต่างๆได้เต็มที่ ผู้เรียนจะไม่ได้เป็นแค่เพียงนักเรียน แต่จะต้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมจริงๆ สิ่งสำคัญในยุคนี้การมีความรู้เพียงอย่างเดียวคงไม่พอต้องทำให้เป็นด้วย
 
หลังจากนั้นเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนตัวอย่างความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ตามวิถี สร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.สนธิ เตชานันท์ รองประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา และ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันอาศรมศิลป์
 
ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิถีการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย ส่วนประชาสัมพันธ์และนายโกสินธุ์ สิริรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

TOP