ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ มอบรางวัลการประกวด Aerobics & Dancercise Walailak Championship 2012