ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำ มคอ.3 : การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนการวัดและการประเมินผล"

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำ มคอ.3 : การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนการวัดและการประเมินผล" ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โซน B อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย และ มจธ. คือ รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล รศ.แจ่มใส สุวรรณศักดิ์ศรี และ ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
 
จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจทั้งภายในมหาวิทยาลัยและจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถแจ้งรายชื่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 075-673791 และ 075-673771

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cur-das.wu.ac.th/

TOP