ข่าวการศึกษา

ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคาร SM TOWER และระบบ Zoom

รายชื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ คือ
นางสาวชาลินี พรรธนะแพทย์ : ในหัวข้อ “ A Hybrid Model for Heart Disease Prediction in Thai Population ”

โดยมีดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โดยมีรายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังนี้

1. ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์  - ประธานกรรมการสอบ

2. ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง  - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3. รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย  -  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(ร่วม)

4. ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย - กรรมการสอบ

5. ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร - กรรมการสอบ

ทั้งนี้หากมีผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบของนักศึกษาดังกล่าว สามารถส่ง email มาได้ที่ jjarinna@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mit-wu.info/?p=3041

TOP