ข่าวทั่วไป

การประชุมแก้ไขปัญหา ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมโมคลาน
นายวิมล์  สินทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ ผลกระทบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  

ประมวลภาพ


TOP