ข่าวการศึกษา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์
พลวัตการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นนครศรีธรรมราชในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก (The Dynamic of Participation among Nakhon Si Thammarat Locals in Nominating Wat Phra Mahathat Woramahawihan to be Enlisted as a World Heritage Site)” ของนายวิทยา อาภรณ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1


 


TOP