ข่าวทั่วไป

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบรสชาติอาหารเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2563 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียด ดังเอกสารที่แนบ 
 
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการจัดทำบันทึกใบแสดงรายการอาหารที่จำหน่ายอาหาร และเตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เพื่อจัดทำสัญญา โดยจะแจ้งกำหนดวันเวลาเพื่อทำสัญญาอีกครั้ง หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3186 (นางณัชธัญนพ สุขใส) หรือติดต่อสอบถามทางเพจ WU Food Center


 


TOP