ข่าวทั่วไป

นักเรียนโครงการ "ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์" จัดโดยศุููนย์เครื่องมือฯ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับ ม.ปลาย จากการประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2555

นางสาวรุจเรศ เสวีพงศ์ นักเรียนโรงเรียนเบจมราชูทิศ เจ้าของโครงงานสารสกัดใบเงาะป่าช่วยร่นระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ำยาง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 ในการประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2555 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวม 3
โครงงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ " โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 5 โดยมี ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี เป็นหัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษาโครงการ

TOP