สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน