ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ Prof.Dr.Fengying Nie มาบรรยายพิเศษและร่วมประชุมเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักวิชาการของไทย ระหว่างวันที่ 6-19 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ Prof.Dr.Fengying Nie มีกำหนดการบรรยายพิเศษดังนี้

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5
บรรยายเรื่อง Lecture in National food security in China, stress on the food production and market (1)

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องบรรยาย 6 อาคารวิชาการ 5
บรรยายเรื่อง Lecture in National food security in China, stress on the food production and market (2)

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 5 อาคารวิชาการ 5
บรรยายเรื่อง Lecture in The farmer household food security, which involves poverty in rural China (1)

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5
บรรยายเรื่อง Lecture in The farmer household food security, which involves poverty in rural China (2)

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวข้างต้น


TOP