ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ของเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ชาดกและเทศน์มหาชาติ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ชาดกและเทศน์มหาชาติ ในวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวโรกาส ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และครบ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
การสัมมนาในครั้งนี้จัดโดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิสิตปริญญาโท วิชาพระพุทธศาสนา ปีที่ ๑ และ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP