ข่าวทั่วไป

มทร.ศรีวิชัย ดูงานระบบสหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ประมาณ 30 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรในศูนย์ดังกล่าว ให้การต้อนรับที่ห้องตุมปัง อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์
 
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวย เมฆานวกุล ได้กล่าวต้อนรับพร้อมบอกเล่าถึงคุณภาพบัณฑิตของม.วลัยลักษณ์โดยภาพรวม ผลสำเร็จในการผลิตบัณฑิตกับระบบสหกิจศึกษา ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั้งก่อนและ หลังสหกิจศึกษา กลไกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะมีการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ตลอดจนการได้งานทำของบัณฑิตม.วลัยลักษณ์ด้วย
 
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ได้กล่าวแนะนำถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ หน้าที่ ความรับผิดชอบหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพม.วลัยลักษณ์ จำนวนสถานประกอบการที่มีการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระบวนการสหกิจศึกษาของม.วลัยลักษณ์เช่น การคัดเลือกนักศึกษา การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา การนิเทศงานสหกิจศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา และการพัฒนาอาชิพที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย สามารถวางแผนการประกอบอาชีพของตนเองและมีการพัฒนางานในอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ทั้งนี้ในการดูงานครั้งนี้ คณาจารย์ และบุคลากรจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องสหกิจศึกษาฯกับศูนย์สหกิจศึกษาม.วลัยลักษณ์ ภายใต้การดูแลตอบข้อซักถามของผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและบุคลากรศูนย์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะดูงานคณาจารย์ และบุคลากรจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าศึกษาดูงานสหกิจศึกษา สำนักวิชาการจัดการ ของม.วลัยลักษณ์ อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP