ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง อุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ยที่ใช้ประกอบกับเครื่องหว่านปุ๋ย

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีแปลงพืชเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่และปลูกพืชต่างชนิดกัน อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน จากพืชที่ต่างชนิดกัน ทำให้มีระยะห่างระหว่างพืชแต่ละชนิดในการปลูกไม่เท่ากัน เช่น ปาล์มน้ำมันจะมีระยะการปลูก 9x9 เมตร ขณะที่ยางพาราจะมีระยะปลูก 3x7 เมตร เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยางพาราและปาล์มน้ำมันมีหลายช่วงอายุและหลายขนาดแตกต่างกันออกไปการใส่ปุ๋ยจึงต้องกำหนดทิศทางและรัศมีในการหว่านปุ๋ยของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันไป
 
ที่ผ่านมากลุ่มผู้ประดิษฐ์ได้ใช้เครื่องหว่านปุ๋ยที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดประกอบเข้ากับชุดต้นกำลังของรถแทรกเตอร์ ซึ่งเครื่องหว่านปุ๋ยที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดนั้น ส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้การหว่านปุ๋ยกระจายได้เพียงรูปแบบเดียวแต่ไม่สามารถปรับรัศมี ทิศทางและระยะที่จะหว่านปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิดได้ตามต้องการได้ จึงทำให้สิ้นเปลืองปุ๋ยและเวลาในการหว่านเป็นอย่างมาก กลุ่มผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดประดิษฐ์อุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ยขึ้นมา เพื่อกำหนดรัศมีทิศทางและระยะการหว่านปุ๋ยตามความต้องการของของผู้ใช้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดปุ๋ย ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตและประหยัดเวลาในการดำเนินงานอีกด้วย
 
ดังนั้น กลุ่มผู้ประดิษฐ์จึงได้ประสานมายังหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อให้ดำเนินการเพื่อยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง อุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ยที่ใช้ประกอบกับเครื่องหว่านปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับเลขที่คำขอ 1203000753 เมื่อ 24 ก.ค.2555 ซึ่งได้ยื่นคำขอไว้เมื่อ 19 ก.ค.2555 เป็นผลงานที่ประดิษฐ์โดย:
1.นายสตาร์ ดรุมาศ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3.ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
4.นายสัมฤทธิ์ ธนาวุฒิ ลูกจ้างฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5.นายวิษณุ โต๊ะอิสอ ลูกจ้างฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6.นายวิทยา สุทธิรักษ์ ลูกจ้างฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7.นายโสภาส คงชัย ลูกจ้างฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8.นายสามารถ สุทธิรักษ์ ลูกจ้างฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9.นายธวัชชัย พรหมทอง ลูกจ้างฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นอกจากนี้แล้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีเทคโนโลยีหลากหลายแขนงที่พร้อมถ่ายทอดให้แก่ชุมชนหรือเอกชนผู้ที่สนใจจะนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์หรือหากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ท่านสามารถติดต่อได้ที่หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(WU-IPMO) สำนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทร 0-7567-3575 http://ipmo.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ipmo.wu.ac.th/

TOP