ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การจัดการสวนส้มโอ" ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช