ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การจัดการสวนส้มโอ" ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUTeC) จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี "การจัดการสวนส้มโอ" ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน ณ มัสยิดบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน

 


กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อการผลิตส้มโอ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการสวนส้มโอ และมีการวิเคราะห์ตัวอย่างดินในสวนส้มโอของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และค่าความเค็มเบื้องต้น เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว เกษตรกรได้รับผลการวิเคราะห์ดินของตนเอง รวมทั้งได้รับ พด.1, พด.2, พด.3 เพื่อนำกลับไปปรับปรุงคุณภาพดินในสวนส้มโอของตนเองด้วย

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี "การจัดการสวนส้มโอ"เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 


ทั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มีโครงการบริการให้คำปรึกษาและกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดทั้งปี หากเกษตรกรและผู้สนใจท่านใดมีปัญหาทางด้านเทคโนโลยี หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673503 (คุณพุทธพร) และ 075-673531(คุณเริงศักดิ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clinictech.wu.ac.th/index.php

TOP