ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ AIC นครศรีฯ

 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมโชค หาญนิวัติกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานศูนย์ AIC และรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยจ.นครศรีฯ ประชุมร่วมกับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ซึ่งเดินทางมาติดตามความคืบหน้านโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประชุมขับเคลื่อนศูนย์ AIC ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานของศูนย์ AIC จ.นครศรีธรรมราช และ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน นำเสนอแผนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย จ.นครศรีฯ  โดยหลังจากการนำเสนอแผนงานทั้งหมด ศูนย์ AIC จ.นครศรีฯ จะส่งรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อเสนอของบประมาณไปยังกระทรวงเกษตรฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนศูนย์ AIC จ.นครศรีฯ ต่อไป

 

  
 


TOP