ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความของดวงฤดี ขวัญนิมิตร นักศึกษา ป.โท เคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

นางสาวดวงฤดี ขวัญนิมิตร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Environmental Analytical Chemistry ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ (ISI : Q3) ในหัวข้อ "Green synthesis of silver nanoparticles using Clitoria ternatea flower: an efficient catalyst for removal of methyl orange" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ อาจารย์สาขาวิชาเคมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03067319.2020.1793974?fbclid=IwAR187Q

TOP