ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความของกมลพรรณ วงศ์ใหญ่ นักศึกษา ป.โท เคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

นางสาวกมลพรรณ วงศ์ใหญ่ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Nanomaterials ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ (ISI : Q2) ในหัวข้อ "Exploration of the Antimicrobial and Catalytic Properties of Gold Nanoparticles Greenly Synthesized by Cryptolepis buchanani Roem. and Schult Extract" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ อาจารย์สาขาวิชาเคมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.hindawi.com/journals/jnm/2020/1320274/?fbclid=IwAR3kmA8JUBhMhCNnhXYHu

TOP