ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การปรับแต่งรูปร่างและลิแกนด์ในวัสดุแม่เหล็กโคบอลต์(II)ไอออนเดี่ยว (Geometric and Ligand Tuning in Cobalt(II) Single-Ion Magnets) นำเสนอโดย นายเจตนิพัทธ์ สงเกิดทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม


TOP