ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารความเสี่ยง สังกัดส่วนแผนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2555 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวชิรัญญา ถาวรพราหมณ์
002 นายคารม บัวผัน
004 นางสาววรนุช พลายด้วง
005 นางสาวอุษา เพชรบ้านนา
006 นางสาวเมธาวดี มานิต
100 นายพัชร ฤทธิ์แสวง
101 นางสาวรักษ์รัศมี วุฒิมานพ
103 นางสาวปัณนัชญา วิบุลศิลป์

2. กำหนดการสอบสัมภาณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP