ข่าวการศึกษา

ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ คุณสุรางคนางค์ เจริญรักษ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคาร SM TOWER  และห้องประชุม 268 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ คือ คุณสุรางคนางค์ เจริญรักษ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “Algorithms Development for Palindrome Pattern Detection in Biological Sequences”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

รายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี – ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี – กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา – กรรมการ – (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
ดร.ชลิตา ธูปสุวรรณ – กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย – กรรมการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบของนักศึกษาดังกล่าว สามารถส่ง email ได้ที่ aumpalika.nu@mail.wu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mit-wu.info/?p=3074

TOP