ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร-ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสหกิจศึกษา ฝึกงาน และประสบการณ์วิชาชีพ สังกัดศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2555 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวปทิตตา เพ็งจันทร์
002 นายเอกพงศ์ ยิ่งยวด
004 นางสาวพักตร์ผ่อง สมบุญญฤทธิ
006 นางสาวเกสร คชินทรโรจน์
007 นายอัตชัย หวันกะเหร็ม
011 นายจิรศักดิ์ รูปโอ
012 นายเริงศักดิ์ พันธมาศ
013 นางสาวอารยา โต๊ะอิสอ
014 นางสาวทิพย์อรุณ ชูสวัสดิ์
015 นางสาวฐิติกานต์ เลิศไกร
016 นางสาวภัทรวดี มีบางไทร
018 นายศรเดช คำแก้ว
019 นางสาวพุมรินทร์ ลือชา
020 นางสาวปริญญา สีหะรัตน์
021 นางสาวปิยาพัชร เพชราภรณ์

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP