ข่าวทั่วไป

งานเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์(เรื่องสั้น)ของอาจารย์อาเซียนผ่านรอบแรก

ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประกวดงานเขียน"เรื่องเล่าจากบ้านเรา" ทั้งประเภทสารคดี เรื่องสั้น และกวีนิพนธ์ บัดนี้ คณะกรรมการคัดสรรการประกวดงานเขียนได้คัดเลือกพิจารณางานเขียนรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีงานเขียนเรื่องสั้น (ระดับประชาชนทั่วไป) ที่ผ่านการคัดรอบแรกทั้งหมดจำนวน 21 ผลงาน หนึ่งในจำนวนนั้นเป็นผลงานของอาจารย์ราซัค หลักสูตรอาเซียนศึกษา รอผลการตัดสินในเดือนสิงหาคม 2563 


TOP