ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาด สถาบันการศึกษา ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ่อค้า คหบดี นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกว่า 100 หน่วยงาน/องค์กร  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช ทุ่งท่าลาด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

          ในช่วงวันเดียวกันนี้ อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 


TOP