ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 ราย   ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 15/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้
ก.  รายชื่อ
       002  นางสาวกษมวรรณ  แสงนิล 
       003  นางสาวนันท์นภัส  สามารถ
       004  นางสาวพรรณเพ็ญ  ทองส่งโสม
       006  นายอัฐพล  เงินถาวร
       007  นางสาวชัญญานุช  มณีดุลย์
ข.  กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP