ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมิถุนายน 2563)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563 ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  สำนักวิชาแพทยศาสตร์  จำนวน 10 อัตรา ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นั้น

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คือ

ผศ.ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก

รายละเอียดและกำหนดการสอบดังนี้
1. การสอบ
     (1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
     (2) สอบสัมภาษณ์
2. กำหนดการสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hro.wu.ac.th/

TOP