ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 19/2563 ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่  สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 19/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้
ก.   รายชื่อ
        นายชนะศักดิ์  จิตตวะนา
ข.  กำหนดการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ดังนี้
      (1)  วิชาคอมพิวเตอร์  : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office  (MS Word, MS Excel และ
MS PowerPoint)
       (2)  วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น  สรุปความ  และเขียนเรียงความ  
ค.  กำหนดการสอบ  :     วันที่ 10 สิงหาคม 2563   ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช  
      - 10.00-11.30 น. สอบวิชาภาษาไทย   ณ  ห้องประชุม 15/3  อาคารบริหาร ชั้น 2
      - 13.00-15.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์   ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1

 


TOP