ข่าวทั่วไป

แจ้งกำหนดส่งหนังสืออาจารย์ ภาค 1/2555

ด้วยใกล้จะสิ้นสุดกำหนดการยืมหนังสือของคณาจารย์ทุกสำนักวิชา ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ทำการยืมไปประกอบการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยกำหนดการคืนในวันสุดท้าย คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2555

ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์ได้โปรดตรวจสอบรายการหนังสือในบัญชีสมาชิกของตนเองและโปรดนำหนังสือมาส่งคืนก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือหากอาจารย์ประสงค์ที่จะใช้หนังสือต่อก็สามารถดำเนินการยืมต่อด้วยตนเองได้ โดยวิธี ดังนี้

1. ยืมต่อด้วยตนเองผ่านทางระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่

1.1 เข้าสู่หน้าเว็บของศูนย์บรรณสารฯ http://clm.wu.ac.th แล้วคลิกเลือกที่หัวข้อ "รายละเอียดการยืม-คืน/ยืมต่อด้วยตนเอง"
1.2 ทำการเข้าสู่ระบบโดยรหัส User และ Password ของตนเอง
1.3 เลือกที่หัวข้อ "บริการสมาชิก" -- "รายการยืมและกำหนดส่ง"
1.4 เลือกรายการหนังสือที่ต้องการยืมต่อโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการ ก็คลิกกดที่ปุ่ม"ยืมต่อ"ซึ่งอยู่ด้านล่าง
1.5 เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ
** ซึ่งขณะนี้ระบบได้เปิดให้ยืมต่อด้วยตนเองได้แล้ว โดยให้สังเกตที่สีของตัวอักษรจะเป็นสีเขียว อยู่ที่วันที่กำหนดส่ง
** อนึ่ง การยืมต่อด้วยตนเองผ่านทางระบบนั้น รายการที่จะยืมต่อต้องยืมติดต่อกันไม่เกิน 2 ครั้งหรือต้องไม่เกินกำหนดส่งหรือมีผู้จอง มิฉะนั้นระบบจะไม่ทำการยืมต่อให้ได้

2. หากอาจารย์ไม่สะดวกที่จะทำการยืมต่อในระบบด้วยตนเองหรือมีปัญหาขัดข้องใดๆ สามารถโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการทำการยืมต่อในระบบให้ได้ที่เบอร์โทร. 3344, 3319
โดยหากอาจารย์ท่านใดคืนหนังสือเกินกำหนดวันเวลาดังกล่าว ศูนย์บรรณสารฯก็จะดำเนินการคิดค่าปรับตามระเบียบฯว่าด้วยอัตราค่าปรับ คือ รายการละ 5 บาท/รายการ/วัน


TOP