ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินีเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ศรีสุวรรณ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
 
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย เมฆานวกุล ได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ) ขึ้นสู่เวที เพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
อนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมกันงดเว้นการเล่นการพนัน การฆ่าสัตว์หรือกิจกรรมอื่นใดอันเป็นการทรมานสัตว์ การเที่ยวในสถานบริการหรือแหล่งที่มาแห่งอบายมุข และร่วมในการลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย
 
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีว พร้อมด้วยบุคลากร รวมถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็กพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP