ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมระบบภูมิสารสนเทศ

เนื่องด้วยทางหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมระบบภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการนำความรู้ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้งานในหลากหลายแขนง ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2555 - 24 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ห้องปฏิบัติการ GIS มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมระบบภูมิสารสนเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
หากท่านใดสนใจสามารถ Download เอกสารตอบรับ โครงการอบรมฯและสามารถดูรายละเอียดกำหนดการอบรมฯได้ดังเอกสารแนบ หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวฟาฎีละห์ ยือโร๊ะ Tel.084-8483295 / E-mail : fadeelah.ye@wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://engineer.wu.ac.th/news_activity_list?page=news_detail&news_id=51

TOP