ข่าวเด่น

นักศึกษาจากประเทศ ญี่ปุ่นอเมริกาและเกาหลีร่วมโครงการที่ม.วลัยลักษณ์

 
  
 
นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศ ญี่ปุ่น อเมริกาและเกาหลี จำนวน 29 คน ร่วมโครงการ Field Study Program on: “Southeast Asia Studies: Multicultural Society and Religions (SEAS)” ณ ม.วลัยลักษณ์
 
นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จาก Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) ประเทศญี่ปุ่น St. Edward’s University (SEU) ประเทศสหรัฐอเมริกาและ Catholic University of Korea (CUK) ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมโครงการ Field Study Program on: “Southeast Asia Studies: Multicultural Society and Religions (SEAS)” ซึ่งโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดขึ้นเพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและสังคมของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคม 2555 และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ อาจารย์สุนทร บุญแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ในฐานะหัวหน้าโครงการดังกล่าวพร้อมด้วยนักศึกษาม.วลัยลักษณ์ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จาก APU, SEU and CUK ที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในช่วงของการเติบโตทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจนไว้ว่าจะเป็นอุทยานการศึกษาอาเซียนในปีพุทธศักราช 2563 โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทั้งนี้หวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้ศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านพหุสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และในเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ อีกทั้งจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงมิตรภาพที่ดีระหว่างกันกลับไปอีกด้วย
 
ด้านอาจารย์สุนทร บุญแก้ว หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้จัดโครงการ International Intensive Course on Ecotourism (IICE) ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) ประเทศญี่ปุ่น มาอย่างต่อเนื่องถึง 5 รุ่น และด้วยความสำเร็จของความสัมพันธ์ที่ดีของ ม.วลัยลักษณ์และ APU จึงได้ริเริ่มและพัฒนาโครงการ Field Study Program on: “Southeast Asia Studies: Multicultural Society and Religions (SEAS)” ขึ้น ทั้งนี้ได้มีการร่วมมือกับ St. Edward’s University (SEU) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Catholic University of Korea (CUK) ประเทศเกาหลีใต้ด้วย โดยวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศาสนาและสังคมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) จากประเทศญี่ปุ่น จะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมจำนวน 25 คน คณาจารย์ 3 คน และเจ้าหน้าที่อีก 1 คน โดยลักษณะกิจกรรมจะเป็นการเรียนรู้ภาคสนาม ทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยการดำเนินงานในประเทศมาเลเชียได้ร่วมมือกับ Universiti Sains Malaysia (USM) และการดำเนินงานในประเทศไทยได้ร่วมมือกับ ม.วลัยลักษณ์ให้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศาสนาและสังคมในภาคใต้ของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศาสนาและสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นภาพรวมของประเทศไทยอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยส่วนประชาสัมพันธ์และสำนักวิชาการจัดการ

TOP