ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งรัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างกลไกเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญามาถ่ายทอดทักษะความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้ และการพึ่งพาตนเอง ทำให้เกิดผลกระทบต่อการสร้าง ความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืน

เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใต้ตอนบน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเครือข่ายการวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ตอนบน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น บัดนี้ เครือข่ายฯ ขอแจ้งว่าข้อเสนอโครงการวิจัย (รอบแรก)อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อลงนามสัญญารับทุน และยังคงมีงบประมาณสำหรับเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ในรอบที่สอง เครือข่ายฯจึงขอเปิดรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยจากนักวิจัยตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยังคงใช้หลักการเช่นเดียวกับข้อกำหนดที่เคยประการไปแล้วและได้แนบมาด้วยนี้

ข้อกำหนดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20120815-145931-zC5iH.pdf)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP