ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดการอบรมเรื่อง พัฒนา Critical thinking พัฒนาการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดการอบรมเรื่อง "พัฒนา Critical thinking พัฒนาการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
การอบราครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญ หลักการ วิธีการ และกระบวนการฝึกให้เกิดการคิดเชิงวิจารณญาณ (critical thinking) ในการเรียนการสอน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ในกระบวนการจัดเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิด critical thinking แก่นักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถและความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในชีวิตการทำงานในอนาคตต่อไป โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณาจารย์ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนประมาณ ๘๐ คน

TOP