สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดการอบรมเรื่อง พัฒนา Critical thinking พัฒนาการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน