ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญโรงเรียน(มัธยมต้น)เข้าร่วมโครงการเพาะพันธ์ปัญญา (การเรียนรู้จากการทำโครงงานบนฐานวิจัย)

เนื่องจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมมือทำการพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการทำโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based Project) เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้บนฐานวิจัย ( Research-Based Learning ) ใน 8 พื้นที่ทั่วประเทศ รวม 80 โรงเรียน ภายใต้ชื่อ "โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา"
 
โครงการนี้ เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งห้องเรียน โดยเริ่มต้นจากห้องเรียนเลือกประเด็นหลักมา แล้วแยกย่อยเป็น 10 โครงการใน 3 มิติ อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้โครงงานทั้งหมดจะทำโดยหลักการวิจัย เพื่อฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ครูและนักเรียนพร้อมทั้งได้ความรู้อย่างบูรณการ
 
สำหรับหัวใจของการวิจัย ให้มุ่งเน้นที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน และวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โดยทุกโครงการควรคำนึงถึงคุณธรรมเป็นหลัก ทั้งนี้คณะผู้จัดทำเชื่อว่าการปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูปความคิด ดังนั้นถ้าทำให้เยาวชนรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีคุณธรรมแล้ว จะทำให้เกิดการพัฒนาเยาวชนได้ อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ในการนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเลือกเป็นศูนย์พี่เลี้ยงของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งเป็น 1 ใน 8 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยรับผิดชอบดูแลโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีจำนวน 10 โรงเรียน
 
หลักเกณฑ์ของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมพัฒนาการเรียนรู้ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (การเรียนรู้จากการทำโครงงานบนฐานวิจัย) เป็นนักเรียนในมัธยมต้น ทุกโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ไม่จำกัดสังกัด ได้ทั้งรัฐและเอกชน โดยส่งไฟล์ใบสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะมีทุนสนับสนุนในการทำวิจัย อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี
 
โรงเรียนที่สนใจติดต่อได้ที่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7567 2347 / 0 7567 2399 ผศ. ดร. อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย โทร. 0 7567 2331และ อาจารย์ภูษิต ห่อเพ็ชร โทร. 0 7567 2310

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://engineer.wu.ac.th/news_activity_list?page=news_detail&news_id=52

TOP