ขอเชิญโรงเรียน(มัธยมต้น)เข้าร่วมโครงการเพาะพันธ์ปัญญา (การเรียนรู้จากการทำโครงงานบนฐานวิจัย)