สถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์) จัดโครงการตู้ยาเพื่อน้องครั้งที่ 3,4 และ 5